Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi

Faaliyet alanımız olan Alüminyum Biyet Üretimi, Mimari Sistem Tasarımı, Alüminyum Profil Üretimi Ve Satışı, Kapı, Aksesuar Ve Güvenlik Sistemleri Tasarımı, Üretimi, Satışı Ve Montajı işinde; Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetleri ve hizmetleri ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak enerji performansını ve EnYS’ni sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla;

 • Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla Enerji politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamayı,
 • Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gereklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmak,
 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmek,
 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak,
 • Enerji tüketimini azaltma, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmak, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmak, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamak,
 • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, dokümante etmek, tüm birimlere duyurmak, gözden geçirmek ve güncelliğini sağlamak.
 • Paydaşlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek.
 • Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için

Üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.

Kenan ARACI - Genel Müdür - 11.04.2022

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.