Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

İK Politikamız

IK Politikamız Başarımızın Sırrıdır

Başarının, çalışanlarımızın bilgi, beceri ve motivasyonuna bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, yenilik ve gelişim odaklı düşünce sistemini destekleyerek en yetenekli çalışanları istihdam etmek ve olumlu bir iş ortamı yaratmak Çuhadaroğlu İK Yönetimi olarak temel hedefimizdir.

Çuhadaroğlu İK Yönetiminin temel amacı; nitelikli ve yüksek potansiyelli bireyleri istihdam eden, çalışana değer veren, değişime açık, çevreye, işçi sağlığı ve iş güvenliğine duyarlı, motivasyonu yüksek, katma değer yaratan bir organizasyon
oluşturulmasını sağlamaktır.

Çuhadaroğlu‘nun sahip olduğu değerler ve köklü kurum kültürü doğrultusunda işe alımdan yetenek yönetimine, eğitim ve gelişim programlarına tüm İK süreçleri, herhangi bir ayrım yapılmadan ve ayrıcalık tanınmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler, çalışan potansiyeli ve mevcut performans dikkate alınarak yönetilmektedir. İK politikamızın hedefi çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini sergileyebilecekleri, geliştirebilecekleri huzurlu bir mesleki ortam ve güvenli fiziksel çalışma koşullarının
sağlanmasıdır.

Çuhadaroğlu bünyesinde ihtiyaç olan pozisyonlar için ilanlar SecretCV sitesinde yayınlanmaktadır.

Başvurularınızı yayınlanan iş ilanları kapsamında yapabilirsiniz.

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.