Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Politikalar

Bilgi Güvenliği

Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş., kendi sektörünün lideri, ilklerin yaratıcısı ve halka arz edilmiş bir şirket olması sebebiyle rakipleri ve halk tarafından sürekli takip edilmekte, gelişmeleri ve faaliyetleri merakla izlenmektedir. Bilgilerimiz ve deneyimlerimiz şirketimizin başlıca değerlerinden olup dikkatle korunması gerekmektedir.

Tüm Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. çalışanları, Bilgi Güvenliği Politikasına uymak ve gereklerini uygulamakla, kısacası şirketinin menfaatlerini korumakla yükümlüdür.

Bilgi Güvenliği Politikamız ile;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kurulmasını, dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yürütülmesi için güncel yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilgi varlıklarının tanımlanmasını ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilginin yetkisiz erişimden korunmasını, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğinin sağlanmasını,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere uyulmasını,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla çalışanlara teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerin verilmesini,
 • İş sürekliliğinin sağlanmasını,
 • Çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunmasını,

Şirketimizin güvenilirliğinin ve kurumsal itibarının korunmasını,

Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. Üst Yönetim olarak taahhüt ederiz.

Kenan ARACI - Genel Müdür

Sağlık Emniyet Çevre Politikamız

ÇUHADAROĞLU Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. alüminyum sektörünün öncü ve lider firması olarak hedefimiz; bütün faaliyetlerimizi yürütürken çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, ziyaretçilerimize daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için;

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
İş sağlığı ve güvenliği ile çevre açısından uymak zorunda olduğumuz yasal düzenlemelere uymayı ve müşterilerin talep etmiş olduğu gereklilikleri yerine getirmeyi,

Firmamızın bütün süreçlerinde oluşabilecek her türlü tehlikeleri, riskleri ve fırsatları tespit etmeyi, ortadan kaldırmayı, azaltmayı, değerlendirmeyi, gerekli önlemleri almayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Firmamızın bütün süreçlerinde oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alıp, kirliliği kaynağında önlemeye yönelik tedbirleri almayı, atık miktarlarımızı azaltmayı ve mümkün olduğunca geri kazanım ve bertaraf yöntemlerini uygulamayı,

Bu önlemlerin sürekliliğini sağlayarak tüm çalışanlar arasında sağlık, emniyet ve çevre bilinci geliştirmek için sorumluluk ve yetkilerin her kademedeki çalışanlar, çalışan temsilcileri tarafından karşılıklı işbirliği ve katılımı ile paylaşıldığı bir çalışma ortamı yaratmayı,

Sağlık, emniyet , çevre bilinci ve duyarlılığımızı tüm paydaşlarımıza yaymayı ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve gerekli kaynağı ayırmayı,

Sağlayacak çalışmalar yapmayı taahhüt ederiz.

Kenan ARACI - Genel Müdür - 30.07.2019

Kalite Politikamız

Amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda alüminyum sektöründe lider ve yenilikçi bir anlayış içinde takım ruhuyla hareket ederek uygulanabilir şartları yerine getirmeyi, hızlı, doğru ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlayan Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.;

Müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet verebilmek için Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,

Müşterilerin performans beklentilerini sürekli karşılayarak memnuniyetlerini arttırmayı,

Birlikte çalıştığımız Müşterilerimizin, Bayilerimizin ve Tedarikçilerimizin bilgi ve birikimlerini arttırarak geliştirmeyi,

Çalışanlarımıza eğitimler vererek sürekli geliştirmeyi,

Bilgi Güvenliği, İş Güvenliği, Çevre ve diğer bütün yasal gereklere uymayı taahhüt ederiz.

Kenan ARACI - Genel Müdür 15.10.2018

Enerji Yönetim Sistemi

Faaliyet alanımız olan Alüminyum Biyet Üretimi, Mimari Sistem Tasarımı, Alüminyum Profil Üretimi Ve Satışı, Kapı, Aksesuar Ve Güvenlik Sistemleri Tasarımı, Üretimi, Satışı Ve Montajı işinde; Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetleri ve hizmetleri ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak enerji performansını ve EnYS’ni sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla;

 • Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla Enerji politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamayı,
 • Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gereklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmak,
 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmek,
 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak,
 • Enerji tüketimini azaltma, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmak, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmak, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamak,
 • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, dokümante etmek, tüm birimlere duyurmak, gözden geçirmek ve güncelliğini sağlamak.
 • Paydaşlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek.
 • Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için

Üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.

Kenan ARACI - Genel Müdür - 11.04.2022

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.